Meters & peters

De Stad Lier is eigenaar van de Lierse Reuzentrein. De vzw Gezellen van ’t Groot Volk werd door een aantal vrijwilligers opgericht met o.m. volgende doelstellingen: het in bruikleen nemen van de Lierse Reuzentrein, het instaan voor het behoud en beheer van deze Reuzentrein, het uitbouwen ervan, het organiseren van de Lierse Ommegang (het uitgaan van de Lierse Reuzentrein), het promoten en het uitbouwen van de Lierse Ommegang.

Om haar doelstellingen te verwezenlijken zullen de Gezellen onder meer:

  • instaan voor de opleiding en het leveren van de nodige dragers om de Lierse Reuzentrein te laten optreden,
  • de nodige fondsen verzamelen voor het behoud en beheer van de Lierse Reuzentrein.

Eén van de initiatieven is desbetreffend het instellen van het peter- of meterschap voor één van de onderdelen van de Lierse Reuzentrein. Help de Gezellen van ’t Groot Volk de traditie rond de Lierse reuzenfamilie te behouden en door te geven: neem als vereniging, buurtcomité, familie … het peterschap op van een reus, een looppaardje, een fabeldier of een praalwagen.

Het peter- of meterschap houdt een engagement van minstens drie jaar in waarbij een jaarlijkse bijdrage aan de Gezellen wordt betaald voor het dekken van kosten zoals verzekering en onderhoud van de Lierse Reuzentrein, nu vastgesteld op:

  • huppelpaardjes (20 stuks): € 20/jaar
  • kleine reuzen: Kinnebaba, Moorke 1, Moorke 2, Mieke zuster, Janneke broer, Groteva, Grotemoe: € 100/jaar
  • grote reuzen: Goliath, Reuzin, Kamenierster, Pallieter, Grimmara: € 150/jaar
  • praalwagens en fabeldieren: Hellewagen, ’t Schip van ’s Lands Welvaren, Leeuw met Maagdenberg, Olifant, Kemel: € 250/jaar
  • Ros Beiaard: € 500/jaar

Het peter- of meterschap zal onder meer vermeld worden in de promotie rond evenementen met de reuzen, op de website van de Gezellen en alle aan de Lierse Reuzentrein gerelateerde publicaties. Het opnemen van het peterschap betekent echter niet dat de meters en peters enige aanspraak kunnen maken op het gebruik van de betrokken reus, looppaardje, fabeldier of praalwagen.

Meter of peter worden? Contacteer: info@gezellenvantgrootvolk.be